https://www.elisabethlashes.gr/ Πως θα έρθετε | Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πιστοποίηση Extension | Elisabe
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα αυτή έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «Elisabeth Lashes» (στο εξής «η εταιρεία») προκειµένου να παρέχει on line shopping, ενηµερωτικό υλικό που σχετίζεται µε τα extensions βλεφαρίδων. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφ’ εξής ιστοσελίδα) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκµήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει µελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συµφωνεί µε τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να µην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου της ιστοσελίδας.

 

Οι παρόντες όροι χρήσης µπορεί να αναθεωρούνται και να ενηµερώνονται οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωµα να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για έξι µήνες από την ηµεροµηνία εγγραφής. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται µόνον µε τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιµέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιµέρους σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας που, σύµφωνα µε το νόµο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Δικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Copyright) .

Όλο το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόµενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων) , που – ενδεικτικά – περιλαµβάνει κείµενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κ.λ.π. (εφεξής περιεχόµενο) αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της εταιρείας Elisabeth Lashes και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

 

Η εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα αναφορικά µε το περιεχόµενο και τα αντίγραφα που δηµιουργούνται βάσει αυτού.

 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της εταιρείας. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η µη εµπορική και η µη κερδοσκοπική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή µερική, µε την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόµενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια µέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου µέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευµατικών δικαιωµάτων. Απαγορεύεται αυστηρώς η µε οποιαδήποτε µορφή αναδηµοσίευσή τους σε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο µέσο. Σε κάθε περίπτωση, δε, η χρήση του αναρτηµένου στην ιστοσελίδα υλικού γίνεται υπό την απόλυτη ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη και ουδεµία ευθύνη φέρουν η εταιρεία ή οι δηµιουργοί του, οι οποίοι επέτρεψαν την ανάρτηση του στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, µεταποίηση, αναδηµοσίευση, µετάδοση, διανοµή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), µετάφραση, τροποποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχοµένου της ιστοσελίδας µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο για εµπορικούς ή άλλους σκοπούς, τµηµατικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόµιµο ή / και συµβατικό δικαίωµά της, πέραν των ρητώς αναφεροµένων στην παρούσα παράγραφο.

 

Όλα τα άλλα εµπορικά σήµατα, διακριτικά, ονοµασίες προϊόντων, ονόµατα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα, που αποτελούν κατοχυρωµένα σήµατα και προϊόντα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων και εµφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόµιµους ιδιοκτήτες τους, εµπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εµφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως µεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώµατος χρήσης τους.

 

Τα κείµενα (άρθρα κ.λ.π.) , που βρίσκονται αναρτηµένα στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελούν προσωπικά πονήµατα και περιουσιακά στοιχεία των δηµιουργών τους, οι οποίοι παραχώρησαν στην εταιρεία περιορισµένο δικαίωµα δηµοσίευσης. Τα κείµενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύµφωνα µε τον νόµο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόµενα από τις νοµοθετικές διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

 

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήµατα των αντίστοιχων οργανισµών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

Τα βίντεο, που βρίσκονται αναρτηµένα στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας, προστατευόµενα από τις νοµοθετικές διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου, όπως και κάθε κοινοτικό ή διεθνές νοµοθέτηµα σχετικά.

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά µε τα δικαιώµατα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τµήµατος του περιεχοµένου της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχοµένου, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την εταιρεία από την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα.

 

Υποχρεώσεις/Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη της ιστοσελίδας.

 

Οι χρήστες / επισκέπτες αποδέχονται, συµφωνούν και συνοµολογούν ότι θα κάνουν σύννοµη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτηµένοι σε αυτή / ή και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνοµη, αντίθετη µε τα συναλλακτικά ήθη, αθέµιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να µην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που µπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.

 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες / επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για:

  • να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.

  • να µεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόµενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωµα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά / συναλλακτικά ήθη.

  • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων.

 

Ο χρήστης / επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζηµία, που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορµής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζηµιώσει πλήρως την εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσµα χρήσης της ιστοσελίδας.

 

Σε κάθε περίπτωση παράνοµης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να αποζηµιώσει την εταιρεία για κάθε θετική ή / και αποθετική ζηµία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 

Υποχρεώσεις/Ευθύνη της εταιρείας.

 

H εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες, που διατίθενται µέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιηµένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζηµία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται µέσω αυτής ή / και του περιεχοµένου και των πληροφοριών που είναι αναρτηµένες σε αυτή. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας της, σε καµία όµως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας / των servers της ή / και τρίτων ιστοσελίδων µέσω των οποίων µεταδίδεται το περιεχόµενό της θα είναι αδιάκοπες ή / και εύρυθµες, απαλλαγµένες από ιούς και παρόµοια στοιχεία. Συνεπώς η εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζηµία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται µε τη λειτουργία των ως άνω.

 

Η εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόµενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση µε τη νοµοθεσία και τους παρόντες όρους.

 

Ανωτέρα βία: Η εταιρεία δεν φέρνει καµία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεµοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εµπρησµοί, σεισµοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισµών, φυσικά εµπόδια, κ.λπ. Κανένα µέρος του παρεχοµένου περιεχοµένου στους χρήστες / επισκέπτες του διαδικτυακού µας τόπου δεν αποτελεί και δε µπορεί να θεωρηθεί σε καµία περίπτωση, ευθέως ή εµµέσως, παρότρυνση, συµβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν µε βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόµενης οιασδήποτε ευθύνης της εταιρείας.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων.

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόµενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά µε την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Οποιαδήποτε ενδεχόµενη µελλοντική σχετική ρύθµιση θα αποτελέσει αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σχετικό νοµικό πλαίσιο.

 

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδοµένων µπορεί να αναθεωρούνται και να ενηµερώνονται οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις αυτών.

 

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας, µόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών, που είναι διαθέσιµες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό της ταυτότητας ή την επικοινωνία µε κάποιο άτοµο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτοµο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στην ιστοσελίδας είναι τα ακόλουθα:

-Ονοµατεπώνυµο

-Όνοµα πατέρα και µητέρας

-Ηµεροµηνία γέννησης

-Επάγγελµα

-Διεύθυνση και αριθµός τηλεφώνου

-Αριθµοί τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας (φαξ)

-Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)  Οι χρήστες / επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδοµένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδοµένων µε σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

 

Η εταιρεία δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δηµοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται µε την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, µε εξαίρεση την εφαρµογή σχετικών νοµικών υπαγορεύσεων και προς τις αρµόδιες και µόνο αρχές.

 

Η εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων, που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

 

Ο επισκέπτης / χρήστης µπορεί να επικοινωνήσει µε τον εκάστοτε διαχειριστή της ιστοσελίδας , προκειµένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

 

Η εταιρεία µπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιµοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιµοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή / και σελίδων της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειµένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιµες ή δηµοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλοµετρητή (browser) που χρησιµοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστηµα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστηµα της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόµατα πληροφορίες σχετικά µε τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά µε τους συνδέσµους σε ιστοχώρους τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξει µέσω της χρήσης της ιστοσελίδας .

 

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας µπορεί να ρυθµίσει το πρόγραµµα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριµένες υπηρεσίες είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριµένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυµεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν µπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαµβάνει συνδέσµους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) . Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

 

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε επιµέρους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την χρήση ονόµατος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή / και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. Ε-Mail, Όνοµα, Επίθετο, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Ηλικία, Διεύθυνση) , ο χρήσης / επισκέπτης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση αυτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης, δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί µε τη χρήση τους, καθώς επίσης ότι αναλαµβάνει την ευθύνη της αµέσου ενηµέρωσης της εταιρείας για οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την καταβολή αποζηµίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζηµία από την αυθαίρετη ή παράνοµη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονοµή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεµηθέντα κωδικό ή να τερµατίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

 

Περιορισµός ευθύνης της εταιρείας – Δήλωση αποποίησης.

 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η εταιρεία δεν παρέχει καµία εγγύηση, ρητή ή µη, σχετικά µε την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εµπορικότητα, µη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχοµένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρµογή ή σκοπό.

 

Η εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης αµέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε µορφής ζηµία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχοµένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει µε δική του πρωτοβουλία και µε τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η εταιρεία Elisabeth Lashes δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόµενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλµατα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα που της τίθενται. Οµοίως η εταιρεία Elisabeth Lashes δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) , µέσω των οποίων το περιεχόµενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήµια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόµενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαµβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καµία περίπτωση η εταιρεία Elisabeth Lashes .

 

Χρήση συνδέσµων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) .

 

Η Elisabeth Lashes παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων µέσα από κατάλληλους συνδέσµους (links). Οι εν λόγω σύνδεσµοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας , ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέµπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσµων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχοµένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της Elisabeth Lashes, ο οποίος δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιµοποιήσει, διαµέσου των συνδέσµων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο µε δική του ευθύνη.

 

Δυνατότητα υποβολής σχολίων.

 

Κάτωθι των περισσοτέρων κειµένων στην ιστοσελίδα µας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η δυνατότητα αυτή είναι ελεύθερη. Ωστόσο, η εταιρεία Elisabeth Lashes µπορεί να προβεί άµεσα και χωρίς καµία προηγούµενη ειδοποίηση, καθώς και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας, στην διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι δεν πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να µειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα µας, και γενικότερα εάν κριθεί ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

 

Εφαρµοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη µε το ως άνω νοµικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συµφωνία µεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσµεύει παρά µόνο αυτούς. Καµία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαµβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τµήµα της συµφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωµατωθεί σε αυτή.

 

Με το παρόν συµφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρµογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Επικοινωνία.

 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία µε το διαχειριστή της ιστοσελίδας Elisabeth Lashes, παρακαλούµε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης, αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήµατα στο περιεχόµενο του κόµβου που άπτονται νοµικών ή ηθικών θεµάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να µας ειδοποιήσετε.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey LinkedIn Icon

2017 by Ellisabeth Lashes Studio.